قوانین و مقررات شرکت «سامان صنعت آقای خودرو»

قوانین و وظایف خریدار

 1. خریدار موظف است پیش از تحویل خودرو تمامی تست های مربوط به کارشناسی رنگ و بدنه خودرو را با توجه به فرد امین خود از خودرو پیش از نوشتن قرار داد انجام دهد.
 2. خریدار موظف است صرفا مبلغ پیش پرداخت یا بهاء کامل خودرو را به صورت نقدی یا تراکنش دستگاه کارت خوان (POS) با عنوان آقای خودرو انجام دهد.
 3. خریدار موظف است کلیه برگه های هویتی خود (کارت ملی ، احراض سکونت) را همراه داشته باشد.
 4. خریدار موظف است در هنگام استفاده از چک غیر گواهی امضا یا 
 5. خریدار موظف است پس از ثبت قرار داد خودرو را از پارکینگ خارج نماید.

وظایف آقای خودرو

 1.  ثبت قرار داد مکتوب و ارائه رونوشت از آن به خریدار 
 2. ثبت چک های دریافتی از مشتری و تایید رونوشت آن 
 3. ارائه کد یکتای مشتری جهت پیگیری های بعدی
 4. تامین  گارانتی تا زمان مورد ذکر در قرار داد مشتری 
 5. تعویض پلاک خودرو در سررسید
 6. انتقال سند مالکیت پس از پایان مهلت مندرج (یا یک هفته پس از وصول آخرین چک)
 7. تعهد بازخرید خودرو جهت معاوضه
 8. انجام خدمات بیمه بدنه خودرو تا ۸ ساعت پس از خرید